Sähköiset kuljetustiedot (eFTI) on Euroopan unionin laajuinen hanke, jonka tavoitteena on luoda oikeudellinen ja standardoitu kehys rahtitietojen digitaaliselle vaihdolle yritysten ja tavarakuljetuksia valvovien viranomaisten, kuten poliisi ja tulli, välille. Hanke valmistuu täyteen laajuutensa vuonna 2027, jolloin EU-maiden viranomaisten pitää pystyä vastaanottamaan ja käsittelemään rahtiasiakirjoja sähköisessä muodossa. Palvelu perustuu EU:n vuonna 2020 julkaisemaan säädökseen nimeltä EU Regulation 2020/1056 on electronic freight transport information (eFTI).

Euroopan komissio edistää tiedonvaihdon kehittämistä osana kolmatta liikkumispakettia, jossa julkistettiin kaksi logistiikan tietoja koskevaa säädöshanketta: asetus eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamiseksi (EMSW) sekä asetus sähköisistä kuljetustiedoista (eFTI). Tavoitteena on tavaraliikenteen ja logistiikan tehokkuuden kasvattaminen ja hallinnollisen taakan pienentäminen. Työtä on edeltänyt komission luoma "Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia – Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle". 

Kansallisesti liikenne- ja viestintäministeriö edistää säädöshankkeen valmistelua. Traficom on vastuuviranomainen ja Fintraffic toteuttaa järjestelmäkehityksen.

Hanke koskee rahtitietoja, jotka kulkevat rautatie-, maantie-, lento- ja sisävesiliikenteessä liikkuvan rahdin mukana Euroopan sisällä.

eFTI-asetuksen tavoitteena on:

  • Edistää tehokasta tavaraliikennettä ja logistiikkaa, jotka ovat tärkeitä Euroopan Unionin talouden kasvun, kilpailukyvyn, sisämarkkinoiden toiminnan ja unionin kaikkien alueiden sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden kannalta.
  • Kannustaa tavaraliikenteen ja logistiikan digitalisointiin, jolla vähennetään hallintokustannuksia, parannetaan viranomaisten valvontavalmiuksia ja lisätään liikenteen tehokkuutta ja kestävyyttä.
  • Luoda yhtenäinen lainsäädäntökehys, jossa viranomaisten edellytettäisiin hyväksyvän sähköisessä muodossa asiaankuuluvat kuljetustiedot, joiden toimittamista vaaditaan lakisääteisesti. Se, että viranomaiset hyväksyvät sähköisessä muodossa tietoja, joista on laadittu yhteiset määrittelyt, edistäisi viranomaisten ja talouden toimijoiden välistä viestintää ja välillisesti myös yhdenmukaisen ja yksinkertaisemman yritysten välisen sähköisen viestinnän kehitystä koko unionissa. Se toisi myös merkittäviä hallintokustannusten säästöjä talouden toimijoille. Euroopan komission mukaan kuljetus- ja logistiikkasektorin odotetaan säästävän 27 miljardia euroa seuraavien 20 vuoden aikana
eFTI hankkeen yhteenveto
Kuvassa esitetään eFTI-hankkeen pääteemoja: - Tietovaatimukset - Velvollisuus kaikille viranomaisille kaikissa EU:n jäsenvaltioissa - Mahdollisuus talouden toimijoille - Yhteiset vaatimukset alustoille - One stop shop sertifiointi
Päivitetty